รับสมัครฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ประจำเดือนธันวาคม 2560