วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

และวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

 

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัยในงานช่างตั้งแต่ยังทรงศึกาาอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ ได้ทรงประดิษฐ์ของเล่นด้วยพระองค์เอง เช่น เครื่องร่อน และเรือรบจำลอง หลังจากที่ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้ว ได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจต่างๆ มากมาย เพราะทรงตระหนักว่า ประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามต้องมีความสำคัญก่อนเสมอ และจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัยในกีฬาเรือใบเป็นอย่างยิ่ง

 

          ประกอบกับทรงพระปรีชาสามารถทางการช่าง จึงทำให้ทรงมีผลงานการออกแบบ และต่อเรือใบที่ดีเลิศ โดยทรงชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเรือใบในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 พุทธศักราช 2510 ณ ประเทศไทย ด้วยเรือที่ทรงต่อขึ้นด้วยพระองค์เองจึงเป็นที่ประจักษ์ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระอัจฉริยภาพทางการช่างอย่างแท้จริง

 

          เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2513 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน แนะแนวอาชีพ และแข่งขันฝีมือแห่งชาติครั้งที่ 1 ณ ลุมพินีสถาน และมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความเป็นช่างของคนไทย ความตอนหนึ่งว่า "...ช่างทุกประเภท เป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของคนทุกคน เพราะตลอดชีวิตของเรา เราต้องอาศัยและใช้บริการหรือสิ่งต่างๆ ที่มาจากฝีมือของช่างอยู่ทุกวี่ทุกวัน ผู้เป็นช่างจึงสมควรได้รับความเอาใจใส่ สนับสนุนจากทุกๆ ฝ่าย ยิ่งในสมัยปัจจุบัน วิทยาการทุกอย่างเจริญก้าวหน้า ยิ่งจำเป็นต้องส่งเสริมมากเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้ช่างที่มีความสามารถสูง ให้มีสิงใช้สอยที่มีคุณภาพดีและเพียงพอกับความต้องการในการส่งเสริมนั้น มีปัญหาอันควรจะได้พิจารณาช่วยเหลืออยู่สามประการ

     -ประการแรก ได้แก่ ปัญหาเรื่องการให้ความรู้ทางหลักวิทยาการ และความรู้ทางการออกแบบ

     -ประการที่สอง ได้แก่ ปัญหาเรื่องฝีมือซึ่งต้องปรับปรุงให้มีความประณีตและประสิทธิภาพได้มาตรฐานจริงๆ

     -ประการที่สาม ได้แก่ ปัญหาเรื่องการจัดหางานและหาตลาด เพื่อช่วยให้ช่างได้มีงานทำ มีตลาดที่จะส่งสินค้าที่ผลิตได้ไปจำหน่าย

 

          การช่วยเหลือทั้งสามประการนี้จะต้องการทำให้สอดคล้องกันไป เพื่อให้ช่างมีรายได้และผลกำไรสำหรับนำมาเป็นทุนรอนสร้างฐานะและความก้าวหน้า ข้าพเจ้าใคร่ขอฝวากความคิดทั้งนี้ไว้เป็นแนวปฏิบัติของท่านทั้งหลายต่อไป...."

 

          ดังนั้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระทรวงแรงงาน จึงเห็นสมควรถวายพระราชสมัญญา "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีเป็น "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"

 

          กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้น้อมนำมาเป็นแรงดลใจให้ทุกภาคส่วนได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคน เพื่อพัฒนาชาติ และได้ดำเนินการจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี

 

          นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานในพิธีเปิดงาน วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เผยว่า "ปีนี้เราจัดงานระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม นอกจากจะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย แล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้แรงงานหันมาเห็นความสำคัญของการเพิ่มความรู้ ทักษะ ฝีมือ ให้ได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการที่ดีแก่ผู้บริโภค และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในด้านคุณภาพมาตรฐานของสินค้า และการบริการที่ดีแรงงานไทยต้องใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้เป็นประโยชน์กับตัวเอง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม ด้านสถานประกอบกิจการยังสามารถเพิ่มผลิตภาพของสินค้าและบริการให้มีคุณภาพตามระดับฝีมือของช่าง และประโยชน์ในภาพรวมของประเทศที่จะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่แรงงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"

 

          การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย หมดยุคใช้แรงงานราคาถูกแล้ว จึงต้องใช้แรงงานที่มีฝีมือและมีผลิตภาพ ดังนั้นผู้ที่มีฝีมือได้มาตรฐาน จึงเป็นแรงงานที่มีผลิตภาพสูงกว่าแรงงานทั่วไป สามารถประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทีเกิดจากแรงงานเหล่านั้นได้ว่ามีมาตรฐานและคุณภาพดี

ไฟล์แนบ :: 469_Images_1919091_10204283834815770_4528531293847517073_n_26022559131749_.jpg ดาวน์โหลด