ข่าว หน้าแรก > เว็บไซต์แนะนำ
เว็บไซต์แนะนำ
 
ชื่อ เว็บไซต์แนะนำ รายละเอียด
ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ ศูนย์วิจัยแรงงาานแห่งชาติ
e-mail สอบถามข้อมูลหรือข้อสงสัย
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
Facebookศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร Facebookศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
Mail Go Thai เว็บลิ๊งเข้าใช้งาน e-mail ของกรม
ทอสอบความพร้อมทางอาชีพ ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
ต้องการงาน มองหาเงิน
บริการประชาชน กระทรวงแรง บริการประชาชน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร หน่วยงานราชการ
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
ชื่อ เว็บไซต์แนะนำ รายละเอียด
สำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม 10400 กระทรวงอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 02 202-3000 โทรสาร : 02 202-3048
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-1000 e-mail : webmaster@health.moph.go.th
กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ ๖๖๖ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
กระทรวงยุติธรรม อาคารศูนย์ราชการเฉิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์: 0 - 2222 - 1141-55
กระทรวงพาณิชย์ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-507-7000,02-507-8000 โทรสาร 02-547-5209-10 E-mail:webmaster@moc.go.th
กระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาคารกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2278-8500 โทรสาร 0-2298-5735
กระทรวงคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพ ฯ 10200 โทรศัพท์กลาง 0-2281-5955, 0-2281-5884
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th
กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs Sri Ayudhya Road, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0-2203-5000
กระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-273-9021 โทรสาร 02-273-9408 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ 02-273-9525-6 โทรสาร 02-273-9790 webmaster (โทร. 02-273-9023 ต่อ3315,3312,3353)
กระทรวงกลาโหม ที่ตั้งกระทรวงกลาโหม: ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพ ๑๐๒๐๐ โทร.๐-๒๖๒๒-๑๙๗๒ ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ ๐-๘๖๑-๔๖๐๐ webmaster@mod.go.th
สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 The Secretariat of the Prime Minister Government House, 1 Phitsanulok Road, Dusit, Bangkok 10300
กระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
ชื่อ เว็บไซต์แนะนำ รายละเอียด
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
ภาค 6 (จังหวัดขอนแก่น) ขอนแก่น ภาค 6 (จังหวัดขอนแก่น) ขอนแก่น 0-4323-7956-8 0-4323-7808
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่เลขที่? 1767/22? ถนนสุขสวัสดิ์? ตำบลธาตุเชิงชุม? อำเภอเมือง? จังหวัดสกลนคร? 47000? หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร (042)-714781
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด ชั้น1 ตำบลธาตุเชิงมุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4271-2564, 0-4271-2819 สื่อสาร มท. 48552, 48136 IP PHONE 69470 โทรสาร 0-4271-2564 E-mail sakonnakhon@mol.go.th
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร 042 713664 โทรสาร 042 730470
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสกลนคร สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสกลนคร 4/4 ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทร. 0-4271-3650 แฟกซ์ 0-4271-3650 e-mail address : sakon@dit.go.th
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 1859/25 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทร บริหารทั่วไป 0 4273 2879,ยุทธศาสตร์ฯ 0 4273 2978/ 0 4273 2208, กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 0 4273 3482, กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 0 4271 1157, กลุ่มอารักขาพืช 0 4271 3507 โทรสาร 0 4273 2979 E-mail :sakonnakhon@doae.go.th
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร 1767/23 ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร : 0-4273-3249 ,0-4273-3787 โทรสาร : 0-4273-3788
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร หมู่ 3 บ้านดงขุมข้าว ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ / โทรสาร 042-747121 E-Mail: snk01@ldd.go.th
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร 1859/36 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร 042-716719 FAX 042-714958
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 42716 560-1 e-mail : moac_snk@yahoo.com หรือ paco_snk@opsmoac.go.th
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 Tel.04-2711-756 Fax. 04-2711-756
โรงพยาบาลสกลนคร ที่อยู่ 1041 ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร 042-711-189 , สายด่วน 1669
แขวงการทางสกลนครที่ 1 กรมทางหลวง แขวงการทางสกลนครที่ 1 กรมทางหลวง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสกลนคร สำนักงานกรมสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร เลขที่ ๑๗๖๘/๑ ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐
สำนักงานเทศบาลนครจังหวัดสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร 1695 ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4271-1203 ต่อ 1000-1001 โทรสาร 0-4271-1203
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร 447/45 ถ.นิตโย อ.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร 042-716979 โทรสาร 042-714905
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร(หลังใหม่) ชั้น ๑ ถนนศูนย์ราชการ 47000 โทร. 042-711439 - 440 โทรสาร. 042-733571
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เลขที่ ๔๐๑ ถนน สกล - นาแก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๒๗๑ ๑๖๗๑ โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๑๖๗๑ E-mail : cpd_sakonnakhon@cpd.go.th
สำนักงานจังหวัดสกลนคร ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร. ๐๕๒-๗๑๑๗๖๓
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
ชื่อ เว็บไซต์แนะนำ รายละเอียด
ASEAN inter-Parliamentary Assemble-AIPA ASEAN inter-Parliamentary Assemble-AIPA
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
กรมศิลปากร กรมศิลปากร
กรมการศาสนา กรมการศาสนา
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน - กรมการจัดหางาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน - กรมการจัดหางาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
สำนักงานกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมบังคับคดี กรมบังคับคดี
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม - กรมคุมประพฤติ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม - กรมคุมประพฤติ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมที่ดิน กรมที่ดิน
กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมการปกครอง
กรมส่งเสริมการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมการประกันภัย กรมการประกันภัย
กรมการค้าภายใน กรมการค้าภายใน
กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำนักนโยบายและแผนพลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน - กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน - กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม - กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม - กรมควบคุมมลพิษ
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร
กรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวง กรมทางหลวง
กรมการขนส่งทางอากาศ กรมการขนส่งทางอากาศ
กรมขนส่งทางบก กรมขนส่งทางบก
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม - กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม - กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
กรมป่าไม้ กรมป่าไม้
กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
กรมประมง กรมประมง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - กรมชลประทาน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - กรมชลประทาน
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม - กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม - กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
สำนักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ สำนักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
กรมเอเชียตะวันออก กรมเอเชียตะวันออก
กรมอาเซียน กรมอาเซียน
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
กรมองค์การระหว่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ
กรมสารนิเทศ กรมสารนิเทศ
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กรมวิเทศสหการ กรมวิเทศสหการ
กรมยุโรป กรมยุโรป
กรมพิธีการทูต กรมพิธีการทูต
กรมการกงสุล กรมการกงสุล
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรมสรรพากร กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิต กรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร กรมศุลกากร
กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง
กรมธนารักษ์ กรมธนารักษ์
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
องค์การฟอกหนัง องค์การฟอกหนัง
องค์การแบตเตอรี่ องค์การแบตเตอรี่
กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ
กองทัพเรือ กองทัพเรือ
กองทัพบก กองทัพบก
กองบัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการทหารสูงสุด
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
กรมราชองครักษ์ กระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ กระทรวงกลาโหม
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
สำนักงานคณะกรรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
กรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดอำเภอสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดอำเภอสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
ชื่อ เว็บไซต์แนะนำ รายละเอียด
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง 0-7521-6112-5 0-7521-6115
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง 0-7468-2163-5 0-7468-2164
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส 0-7351-4721 0-7351-4722
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา 0-7321-2961 0-7321-1590
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี 0-7334-8584 0-7334-8126
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล 0-7473-0716 0-7473-0717
ภาค 12 (จังหวัดสงขลา) สงขลา ภาค 12 (จังหวัดสงขลา) สงขลา 0-7431-2263 0-7431-2151
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา 0-7644-0560-1 0-7644-0560
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7539-9297 0-7721-1504
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร 0-7752-2009 0-7752-1920
ภาค 11 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) สุราษฎร์ธานี ภาค 11 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) สุราษฎร์ธานี 0-7721-1503-7 0-7721-1504
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5361-3252 0-5361-3252
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 0-5329-8336 0-5329-8336
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน 0-5353-7516 0-5353-7516
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย 0-5360-0312-8 0-5360-0314
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา 0-5443-1660 0-5443-1602
ภาค 10 (จังหวัดลำปาง) ลำปาง ภาค 10 (จังหวัดลำปาง) ลำปาง 0-5421-8679 0-5435-6680
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย 0-5568-2586-7 05568-2587
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน 0-5477-4860-4 0-5477-4860
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 0-554-11531 0-5541-1531
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ 0-5454-3360-9 0-5454-3362
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ 0-5674-1324 0-5674-1323
ภาค 9 (จังหวัดพิษณุโลก) พิษณุโลก ภาค 9 (จังหวัดพิษณุโลก) พิษณุโลก 0-5529-2270-5 0-5529-2279
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท 0-5641-4810 0-5641-4809
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี 0-5651-4365-9 0-5651-4368
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร 0-5665-5256 0-5674-1323
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก 0-5551-5248-9 0-5551-5248
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร 0-5571-0071-2 0-5571-0072
ภาค 8 (จังหวัดนครสวรรค์ ) นครสวรรค์ ภาค 8 (จังหวัดนครสวรรค์ ) นครสวรรค์ 0-5625-5026 0-5625-5330
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ 0-4545-2441 0-4545-2442
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร 0-4269-9265 0-4369-9274
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ 0-4561-5864-5 0-4561-5866
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด 0-4352-5008 0-4352-5008
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม 0-4251-1814 0-4251-1824
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร 0-4571-4058 0-4571-4060
ภาค 7 (จังหวัดอุบลราชธานี) อุบลราชธานี ภาค 7 (จังหวัดอุบลราชธานี) อุบลราชธานี 0-4531-1650-5 0-4531-1657
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม 0-4372-5793 0-4372-5794
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 0-4231-2877 0-4231-2868
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด กาฬสินธุ์ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด กาฬสินธุ์ 0-4389-1496 0-4389-1492
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร 0-4274-7253 0-4274-7252
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย 0-4242-0236 0-4242-0236
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย 0-4281-2930 0-4281-2850
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี 0-4234-1629 0-4234-1630
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก 0-3739-8460-2 0-3739-8460
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ 0-4482-2049 0-4482-2070
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุรินทร์ 0-4457-1552 0-4457-1551
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ 0-4461-4937 0-4461-4937
ภาค 5 (จังหวัดนครราชสีมา) นครราชสีมา ภาค 5 (จังหวัดนครราชสีมา) นครราชสีมา 0-4441-2046-7 0-4441-2032
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาณจนบุรี ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาณจนบุรี
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0-3260-3197 0-3260-3201
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี 0-3247-0391 0-3247-0391
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด นครปฐม ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด นครปฐม 0-3420-4700-5 0-3420-4699
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร 0-3448-0139 0-3448-0139
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม 0-3471-6119 0-3471-1284
ภาค 4 (จังหวัดราชบุรี) ราชบุรี ภาค 4 (จังหวัดราชบุรี) ราชบุรี 0-3233-7607-9 0-3233-7612
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว 0-3726-1627 0-3726-1628
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด 0-3952-2042 0-3952-2042
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี 0-3720-5800 0-3720-5799
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 0-3885-1222 0-3885-1220
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี 0-3936-8265 0-3936-8264
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง 0-3868-3198-9 0-3868-3199
ภาค 3 (จังหวัดชลบุรี) ชลบุรี ภาค 3 (จังหวัดชลบุรี) ชลบุรี 0-3827-6827 0-3827-6825
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง 0-3561-2455 0-3561-2455
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0-3533-6521-2 0-3533-6522
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี 0-3652-4205 0-3652-4208
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี 0-3661-2455 0-3642-2548
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี 0-3621-1589 0-3622-2615
ภาค 2 (จังหวัดสุพรรณบุรี) สุพรรณบุรี ภาค 2 (จังหวัดสุพรรณบุรี) สุพรรณบุรี0-3541-2394-9 0-3541-2400
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานปทุมธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานปทุมธานี 0-2577-5867-9 0-2577-5871
กรุงเทพ(ศูนย์วัดธาตุทอง) กรุงเทพ(ศูนย์วัดธาตุทอง) 0-2390-0261-5 0-2390-2212
ภาค 1 (จังหวัดสมุทรปราการ) สมุทรปราการ ภาค 1 (จังหวัดสมุทรปราการ) สมุทรปราการ 0-2691-8437 0-2691-8436
สำนักผู้ตรวจราชการกรม สำนักผู้ตรวจราชการกรม
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
กลุ่มงานกฎหมาย กลุ่มงานกฎหมาย
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กองวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์
กองวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์
กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน
กองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง กองคลัง
กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ
กองแผนงานและสารสนเทศ กองแผนงานและสารสนเทศ
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ