หน้าแรก >แบบสอบถามออนไลน์
แบบสอบถามออนไลน์
 

สรุปแบบสอบถามออนไลน์

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.2 อายุ
1. ต่ำกว่า 20 ปี
40%
2. 21-30 ปี
560%
3. 31-40 ปี
80%
4. 41-50 ปี
60%
1.3 การศึกษา
1. ประถมศึกษา
14%
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
57%
4. อนุปริญญา/ปวส.
29%
2. มัธยมศึกษาตอนต้น
29%
5. ปริญญาตรี
71%
ข้อมูลทั่วไป 1.1 เพศ
1. ชาย
450%
2. หญิง
1400%
ทั้งหมด:88
กลับ