ข่าว หน้าแรก > คลังความรู้


คลังความรู้
 
e-books คู่มือสำหรับประชาชน จำนวนดาวน์โหลด
การต่อใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน(สถานทดสอบฝีมือคนหางาน)
136
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
118
การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน(กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง)
100
การออกใบแทนใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน(สถานทดสอบฝีมือคนหางาน)
75
การขอใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน(สถานทดสอบฝีมือคนหางาน)
90
การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
93
การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
99
การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ
78
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
86
การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์
88
รายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 10 รายการ