ข่าว หน้าแรก > คลังความรู้


คลังความรู้
 
e-books คู่มือสำหรับประชาชน จำนวนดาวน์โหลด
การต่อใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน(สถานทดสอบฝีมือคนหางาน)
162
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
139
การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน(กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง)
112
การออกใบแทนใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน(สถานทดสอบฝีมือคนหางาน)
96
การขอใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน(สถานทดสอบฝีมือคนหางาน)
102
การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
105
การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
115
การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ
95
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
105
การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์
101
รายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 10 รายการ