หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร จัดโครงการ “๑๐๑ อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ข่าวฝึกอาชีพ

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
                 วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.และประชาชน ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดโครงการ “๑๐๑ อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนนาคำวิทยาคาร ต. ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร มีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด ๑๕๐ คน
                โดยนายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี ได้ดำเนินการ ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย
  ๑.กิจกรรมการพัฒนาทักษะ ๑๐๑ อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ เป็นการฝึกอบรมเสริมทักษะฝีมือ สาขาการสานตะกร้าหวายลายขิด ระยะเวลา ๑๘ ชั่วโมงจัดฝึกระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน ๒๐ คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
  ๒.กิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร มี ๕ กิจกรรม ดังนี้  
           ๑) กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ๑ ต้น และต้นทองอุไร จำนวน ๙ ต้น รวม ๑๐ ต้น
           ๒) กิจกรรมทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณถนนสาธารณะ โรงเรียนนาคำวิทยาคาร   
           ๓) กิจกรรมซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ เปลี่ยนถ่ายมันเครื่อง
           ๔) กิจกรรมซ่อมระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในอาคารโรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร
           ๕) กิจกรรมจัดนิทรรศการโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน

ว้นที่ข่าว : 30/08/2562