หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร พัฒนาทักษะให้แรงงานคุณภาพ (Super Worker) มี Multi-Skill

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
                วันที่ 26 กรกฎาคม 2562   นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วย นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์ ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร “การประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน STEM และการจัดการด้านโลจิสติกส์” จำนวน 100 คน
                โดยอาจารย์ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาอุดรธานี ที่ปรึกษาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ และพัฒนาทักษะพนักงาน จนสามารถลดการสูญเสียต้นทุนในวงจรการทำงาน และเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ให้กับสถานประกอบกิจการ ณ  บริษัท ไทยเพิ่มพูนโฮม ช็อป รีเทล จำกัด อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ว้นที่ข่าว : 30/07/2562