หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรม (นายสง่า วงศ์ษาพาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
                วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายสง่า วงศ์ษาพาน และคณะ ที่เดินทางมาตรวจติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน  ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation)
               โดยติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน 3A ได้แก่ 
1.นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based)
2.นโยบายระดับพื้นที่ (Area Based)
3.นโยบายระดับบริหารการพัฒนา (Administration Based)
              การตรวจติดตามการปฏิบัติงานที่สอดคล้องสนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายเน้นหนักของรัฐบาล ,การบูรณาการด้านแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และด้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

ว้นที่ข่าว : 26/07/2562