หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

                วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00น. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เปิดฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง จำนวน 23 คน ระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2562 ให้แก่พนักงานในสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีภัณฑ์ โดยนายวิเชียร  เศวตจันฤกษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เป็นประธานในพิธี  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0  โดยเน้นแรงงานปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 10 อุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับประเภทของสารเคมีและวัตถุอันตราย การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมี เพื่อให้สามารถนำความรู้ ทักษะไปปฏิบัติงานอย่างถูกวิธีและปลอดภัยต่อไป


ว้นที่ข่าว : 13/06/2562