หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สกลนคร เปิดฝึกอาชีพพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน วิสาหกิจชุมชนสู่ SME 4.0

ข่วฝึกอาชีพ

...
...
...

                  วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์ ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ประธานเปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำ ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้คำปรึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้มีการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และประยุกต์เทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ SME 4.0 โดยเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ระยะเวลา 12 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2562 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ 20 คน ณ กลุ่มข้าวอินทรีย์ กุดเรือน้อย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร


ว้นที่ข่าว : 04/06/2562