หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.สกลนครเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
                 วันที่ 27  พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00 น.   นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์ 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อรับการตรวจการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนระดับประเทศ รอบที่ 1 จังหวัดสกลนคร (จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1)
                โดยมีนายนพดล  ไพฑูรย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ จำนวน 3 คน ได้แก่
1. นายไพบูลย์  ทาสระคู  ผู้เชี่ยวชาญ กระทรวงมหาดไทย ประธาน
2. นายเสกสรร สุขคุณ      หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรมการปกครอง
3. นางบังอร    ศรีเนตรพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน

ว้นที่ข่าว : 28/05/2562