หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สกลนครจัดฝึกอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
                 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ฝึกอบรม"โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ให้กับสถาบันการศึกษาภาครัฐ ภาคเอกชนและสถานประกอบกิจการ
                วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์ ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม"โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน" ณ โรงแรมดุสิต อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัสกลนคร                   โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การพิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และสิทธิประโยชน์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมภารกิจด้านแรงงาน ให้กำลังแรงงานมีความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมในการทำงาน ให้มาตรฐานฝีมือแรงงานได้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน  เช่น เลื่อนระดับ ปรับอัตราค่าจ้าง แก้ปัญหาการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบกิจการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานของประเทศ พร้อมที่จะเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

ว้นที่ข่าว : 22/03/2562