หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สกลนคร เปิดการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระยะเวลา 560 ชั่วโมง

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
                 วันที่ 5 ม.ค. 62  นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์  ผอ.สนพ.สกลนคร เป็นประธานเปิดการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระยะเวลา 560 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562 ผู้เข้ารับการฝึกทั้งสิ้น 26 คน 
ณ อาคารเรียนรวมแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
                โดยเป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ(Aging) ของประเทศไทย  ผู้เข้ารับการฝึกจะมีความรู้ มีทักษะ ดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อสำเร็จหลักสูตร จะสามารถทำงานในสถานประกอบกิจการ โรงพยาบาล และประกอบอาชีพอิสระของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตสกลนคร และคณาจารย์เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

ว้นที่ข่าว : 22/03/2562