หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สกลนครฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาภาษาเกาหลี รุ่นที่3

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
                วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ตรวจเยี่ยมการฝึกและให้กำลังใจ ผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาภาษาเกาหลีสำหรับผู้จะเดินทางหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศ ระดับ 1 รุ่นที่ 3/2562 ระยะเวลา 30 ชม. ระหว่างวันที่ 24 - 28  ธันวาคม 2561 มีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 20 คน
                ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงานโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับThailand 4.0  เพื่อให้แรงงานที่ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศกับกรมการจัดหางานได้ฝึกอบรมภาษาเตรียมความพร้อมก่อนจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและกฏ ระเบียบที่จำเป็นต้องปฏิบัติก่อนเดินทางเข้าไปงานในต่างประเทศ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนครเป็นผู้รับลงทะเบียนของแรงงานที่ความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ และจัดส่งรายชื่อให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนครดำเนินการฝึก ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

ว้นที่ข่าว : 22/03/2562