หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สกลนครเปิดฝึกหลักสูตร ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาภาษาเกาหลีสำหรับผู้จะเดินทางหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศ ระดับ 1รุ่นที่2

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
                 วันที่ 18 ธันวาคม 2561   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เปิดฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาภาษาเกาหลีสำหรับผู้จะเดินทางหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศ ระดับ 1 รุ่นที่ 2/2562 ระยะเวลา 30 ชม. ระหว่างวันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2561 มีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 20 คน
                 ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงานโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับThailand 4.0  เพื่อให้แรงงานที่ลงทะเบียนเพื่อไปทำงานต่างประเทศกับกรมการจัดหางานได้ฝึกอบรมภาษาเตรียมความพร้อมก่อนจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
                โดยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและกฏ ระเบียบที่จำเป็นที่ต้องยึดถือปฏิบัติที่ก่อนจะเดินทางเข้าไปงานในต่างประเทศ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนครเป็นผู้รับลงทะเบียนของแรงงานที่ความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ และจัดส่งรายชื่อให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนครดำเนินการฝึก ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

ว้นที่ข่าว : 22/03/2562