หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สกลนครเปิดการฝึกอบรบภาษาเกาหลี

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
สกลนคร สำนักงานพัฒนฝีมือแรงงานสกลนคร เปิดการฝึกอบรบภาษาเกาหลีให้แก่แรงงานที่ลงทะเบียนเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ
 
                 วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
                 นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาภาษาเกาหลีสำหรับผู้จะเดินทางหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศ ระดับ 1 รุ่นที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2561 มีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 20 คน ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงานโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับThailand 4.0  เพื่อให้แรงงานที่ลงทะเบียนเพื่อไปทำงานต่างประเทศกับกรมการจัดหางานได้ฝึกอบรมภาษาเตรียมความพร้อมก่อนจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและกฏ ระเบียบที่จำเป็นที่ต้องยึดถือปฏิบัติที่ก่อนจะเดินทางเข้าไปงานในต่างประเทศ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนครเป็นผู้รับลงทะเบียนของแรงงานที่ความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ และจัดส่งรายชื่อให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนครดำเนินการฝึกอบรมภาษา

ว้นที่ข่าว : 22/03/2562