หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สกลนครฝึกอบรม สาขาการประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน STEM และการจัดการโลจิสติกส์

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
                วันที่  6 มีนาคม 2562    นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์    ผอ.สนพ.สกลนคร เป็นประธานเปิดฝึกอบรม ยกระดับฝีมือ สาขาการประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน STEM และการจัดการโลจิสติกส์ ของโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0  ระหว่างวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าอบรม จำนวน 50 คน
               โดยอาจารย์ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาอุดรธานี ที่ปรึกษาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ และพัฒนาทักษะพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางลดการสูญเสียในวงจรการทำงาน และเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ให้กับสถานประกอบกิจการ ณ  บริษัท ไทยเพิ่มพูนโฮม ช็อป รีเทล จำกัด อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ว้นที่ข่าว : 21/03/2562