หมายเลขแบบสอบถามชื่อแบบสอบถามเลขตัวเลือกชื่อตัวเลือกเลขคำตอบชื่อคำตอบจำนวนคำตอบเปอร์เซ็นต์คำตอบ
10301.2 อายุ9431. ต่ำกว่า 20 ปี12891. ต่ำกว่า 20 ปี267%
10301.2 อายุ9442. 21-30 ปี2002. 21-30 ปี28933%
10301.2 อายุ9453. 31-40 ปี2153. 31-40 ปี4133%
10301.2 อายุ9464. 41-50 ปี6154. 41-50 ปี3100%
10301.2 อายุ9475. 51 ปีขึ้นไป_5. 51 ปีขึ้นไป00%
10311.3 การศึกษา9481. ประถมศึกษา7291. ประถมศึกษา133%
10311.3 การศึกษา9503. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.5143. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.4133%
10311.3 การศึกษา9514. อนุปริญญา/ปวส.14334. อนุปริญญา/ปวส.267%
10311.3 การศึกษา9547. ปริญญาเอก_7. ปริญญาเอก00%
10311.3 การศึกษา9492. มัธยมศึกษาตอนต้น12902. มัธยมศึกษาตอนต้น267%
10311.3 การศึกษา9525. ปริญญาตรี2165. ปริญญาตรี5167%
10311.3 การศึกษา9536. ปริญญาโท_6. ปริญญาโท00%
1029ข้อมูลทั่วไป 1.1 เพศ9411. ชาย5121. ชาย9300%
1029ข้อมูลทั่วไป 1.1 เพศ9422. หญิง1992. หญิง28933%