คนมีทักษะ มีงานทำ และได้ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
 
คนมีทักษะ มีงานทำ และได้ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ