ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นางสาวจิราภรณ์ - ปุญญฤทธิ์ 2 กรกฎาคม 2555 - 7 มกราคม 2559 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว
นายวินัย - ขันติวิศิษฎ์ 20 มีนาคม 2549 - 2 กรกฎาคม 2555 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว
นายสุภพ - ปิงตา 29 พฤศจิกายน 2544 - 20 มีนาคม 2549 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว
นายปัญญา - ยังประดิษฐ 30 สิงหาคม 2543 - 29 พฤศจิกายน 2544 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว
นางเอรินทร์ - ชูโชติ 22 เมษายน 2543 - 30 สิงหาคม 2543 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว
นางดรุณี - นิธีทวีกุล 8 มกราคม 2559 - 2 เมษายน 2560 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว
นายเสริมสกุล - พจนการุณ 3 เมษายน 2560 - 17 ธันวาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว
นางนฤมล - พนาสนธิ์ 18 ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว
 


รายการที่ 1 - 8 จากทั้งหมด 8 รายการ