หน้าแรก > โครงสร้างบุคากร
โครงสร้างบุคากร
 

 
นางนฤมล พนาสนธิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว

 

 


นายบัญชา  พลสง่า
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน

นางสาวนิตติยา  หัดรัดไชย
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล

นางธัณย์จิรา ธนภัทร์พูนสิน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
นายอาเดียว โกฎเพชร
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายบัญชา  พลสง่า
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
นายสุระพงษ์ ฉัตร์อินทร์
ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช2

นายศราวุธ เหล่าสุวรรณ

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ


นางสาวนุจรี  ปักกาโร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายยุตติศักดิ์  รอดไธสง
ครูฝึกมือแรงงานระดับ ช3


นายกิตติภพ  หมวดเพชร
ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช3


นายพูนศักดิ์  รอดไธสง
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางสาววิมลรัตน์ ตาลย้อย

พนักงานบันทึกข้อมูล


นางสาวสุธาทิพย์ ช่างเหล็ก
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นายกิตติภัค  ภักดีโชตศักดา
ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค
 
   


นางสาวศิริพร  งามเหมือน
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 


นายสรศักดิ์ ชำนาญจุ้ย
ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค
   


นางสาวเบญจภา หาญใจไทย
พนักงานประจำสำนักงาน
 


นางสาววริศรา สายทอง
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

   

นางสาวนุชจิราพร จันทร์แสง

พนักงานบันทึกข้อมูล


นางนงค์นุช เทพรัตน์
พนักงานประจำสำนักงาน