หน้าแรก > โครงสร้างบุคากร
โครงสร้างบุคากร
 

 
นางนฤมล พนาสนธิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว

 

 


นายบัญชา  พลสง่า
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน

นายศราวุธ เหล่าสุวรรณ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล

นางสาวพรรณวีณา บุญเพ็ชร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน
 

นายบัญชา  พลสง่า
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
นายสุระพงษ์ ฉัตร์อินทร์
ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช2


นายกิตติภัค  ภักดีโชตศักดา
ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค


นางสาวนุจรี  ปักกาโร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายยุตติศักดิ์  รอดไธสง
ครูฝึกมือแรงงานระดับ ช3


นายกิตติภพ  หมวดเพชร
ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช3


นายพูนศักดิ์  รอดไธสง
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 


นางสาวศิริพร  งามเหมือน
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายสรศักดิ์ ชำนาญจุ้ย
ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค
 
   


นางสาวเบญจภา หาญใจไทย
พนักงานประจำสำนักงาน

 


นางสาววริศรา สายทอง
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
   

นางสาวนุชจิราพร จันทร์แสง

พนักงานบันทึกข้อมูล

 


นางนงค์นุช เทพรัตน์
พนักงานประจำสำนักงาน

   

นางสาววิมลรัตน์ ตาลย้อย

พนักงานบันทึกข้อมูล