หน้าแรก > โครงหน่วยงาน
โครงหน่วยงาน
 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว แบ่งลักษณะการบริหารออกเป็น 5 ฝ่ายด้วยกัน คือ

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. ฝ่ายแผนงานและประเมินผล
3.ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน
4.ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
5.ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน