สนพ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วดำเนินการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ให้กับพนักงานบริษัท รุ่งเรืองผล จำกัด จำนวน 22 คน ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 - 20,26 - 27 มกราคม และ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริษัท รุ่งเรืองผล จำกัด ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว


ว้นที่ข่าว : 23/1/2562 12:52:16
ปิดหน้าจอ