หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วดำเนินการเปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์  ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 11-15  กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้เข้ารับการฝึก 21   คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว


ว้นที่ข่าว : 12/02/2562