หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สระแก้วดำเนินการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 62 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วโดยฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการเปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ(งบจังหวัด) หลักสูตรยกระดับฝีมือจำนวน 6 สาขา ให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ดังนี้
1. สาขาผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 คน
2. สาขาการควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม จำนวน 20 คน
3. สาขาการประยุกต์ใช้โปรแกรม SCADA ในงานอุตสาหกรรม จำนวน 20 คน
4. สาขาการควบคุมเครื่องจักรด้วยไมโครคอนโทลเลอร์ในงานอุตสาหกรรม จำนวน 20 คน
5. สาขาการใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ในงานอุตสาหกรรมระดับ 1 จำนวน 20 คน
6. สาขาการออกแบบสมองกลฝังตัวในโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 20 คน
รวมจำนวนคนเข้าอบรมทั้งสิ้น 120 คน ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9 - 10 และ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ว้นที่ข่าว : 12/02/2562