หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ผู้ตรวจราชการกรมฯตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการปฏิบัติราชการ ณ สนพ.สระแก้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์

...

วันนี้ (30 มกราคม 2562) นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เดินทางมาตรวจราชการและประชุมบุคลากรของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว โดยได้ชี้แจงแนะนำการตรวจราชการ รอบ 1/2562 ตลอดจนให้นำนโยบายของกระทรวงแรงงานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แปลงสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมในประเด็นดังนี้ (1) นโยบายรัฐบาลกำหนดแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (2) นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงาน ได้แก่นโยบาย 3A  (Agenda Base :Area Base : Administration Base)  13 : 4 : 7   (3) ให้สนพ.สระแก้วพัฒนากำลังแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ Super Worker ตามนโยบายพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (4) ให้นักพัฒน์พันธุ์ใหม่ นำภารกิจของกรมฯสู่ประชาชน และกลุ่มเป้าหมาย SME, กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยใช้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ดำเนินงาน (5) ให้ดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือแก่กลุ่มเป้าหมายโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีทักษะฝีมือ นำความรู้ไปประกอบอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ (6) ให้สร้างเครือข่ายเพื่อให้มีพลังในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมฯ และกระทรวงฯ (7) ให้ประชาสัมพันธ์ ภารกิจของหน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้แก่สาธารณชนผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ (8) ให้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงานตลอดจนการปรับปรุง บำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งาน


ว้นที่ข่าว : 30/01/2562