หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วร่วมกับเรือนจำจังหวัดสระแก้วเปิดตัวโครงการอบรมผู้ต้องขังและติดดาวผู้ต้องขังที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน

พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วร่วมกับเรือนจำจังหวัดสระแก้วเปิดตัวโครงการอบรมผู้ต้องขังและติดดาวผู้ต้องขังที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...

 

พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วร่วมกับเรือนจำจังหวัดสระแก้วเปิดตัวโครงการอบรมผู้ต้องขังและติดดาวผู้ต้องขังที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดตัวโครงการ ฝึกอบรมพัฒนาทักษะแรงงานกลุ่มผู้ต้องขังเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วกับเรือนจำจังหวัดสระแก้ว โดยเปิดฝึกอบรมในวันนี้ จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 25 คน (รวมทั้งสิ้น 75 คน) ได้แก่ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (50 ชั่วโมง) จำนวน 2 รุ่น และช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก (50 ชั่วโมง) จำนวน 1 รุ่น ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7-20 พฤศจิกายน 2560 ผู้ผ่านการอบรม จะได้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วย ทั้งนี้ นายธีระ รักษาประเสริฐกุล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระแก้วเป็นผู้กล่าวต้อนรับ นายเสริมสกุล พจนการุณ ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบเครื่องหมายดาวเงินหกแฉกมาตรฐานฝีมือให้กับผู้ต้องขังที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามโครงการ “แรงงานสระแก้วติดดาว...ฝีมือดี มีมาตรฐาน มีงานทำถ้วนหน้า” ในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน  59 คน และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก จำนวน 25 คน รวมทั้งสิ้น 84 คน ซึ่งผู้ต้องขังที่ได้รับดาวเงินมาตรฐานฝีมือในวันนี้ เมื่อพ้นโทษออกไปทำงาน จะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ วันละ 400 บาท (สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ 305 บาท) จึงถือว่าเป็นโครงการคืนคนดีสู่สังคมที่สมบูรณ์ เพราะ ผู้ต้องขังที่พ้นโทษ กลับสู่สังคม จะมีโอกาสได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้น สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตัวเอง และครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเข้าทำงานในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่สร้างในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว รวมถึงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ด้วย จึงเป็นการเปลี่ยนคนที่ถูกมองว่าเป็นปัญหาของสังคม ให้กลับกลายเป็นกำลังของสังคม เป็นกำลังที่ร่วมกันพัฒนาสังคม ร่วมกันพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ต่อไป

ว้นที่ข่าว : 07/11/2560