หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว


นายเสริมสกุล พจนการุณ
ชื่อ - นามสกุล : นายเสริมสกุล พจนการุณ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว

วัน/เดือน/ปีเกิด : 6 พฤศจิกายน 2503

ประวัติการศึกษา

- วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (พืชสวน) 

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)

- นิติศาสตรบัณฑิต

 ประวัติการทำงาน

- 2553 หัวหน้ากลุ่มงาน (นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ) ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก 

- 2554 หัวหน้าศูนย์หัตถกรรมและภูมิปัญญาไทย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

- 2554 หัวหน้ากลุ่มงาน (นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ) ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง

- 2556 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

- 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- 2549 ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.) - 2553 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)