หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว


นางนฤมล พนาสนธิ์
ชื่อ - นามสกุล : นางนฤมล พนาสนธิ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว

วัน/เดือน/ปีเกิด : 26 พฤศจิกายน 2505

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไปประวัติการทำงาน

- นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
- ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและประเมินผล สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงาน 17 ระยองเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก