การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร ยกระดับฝีมือ สาขาพูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1

นายจรัลรัตน์  สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง กล่าวเปิด การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  หลักสูตร  ยกระดับฝีมือ  สาขาพูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1 วันที่ 2-8  กรกฎาคม   2559 ระยะเวลาฝึก  30  ชั่วโมง สถานที่จัดฝึก  ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง  ตำบลบางนอน  อำเภอเมือง จังหวัดระนอง


ว้นที่ข่าว : 6/7/2559 13:30:20
ปิดหน้าจอ