ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตารางคำนวณด้วยโปรแกรม Microsoft Excel

นายชาญวิทย์  กองทอง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนองและ จ.ส.อ.มนตรี  นาเมือง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงานร่วมกับนางเสาวณี  สุจิระกุล ผู้จัดการทัวไปสาขาระนอง บริษัท  สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  สาขาระนองร่วมพิธีเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  หลักสูตร  ยกระดับฝีมือ  สาขา  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตารางคำนวณด้วยโปรแกรม Microsoft Excel โดยมีพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน  20 คน โดยนายฉกาจ   สียงค์  ตำแหน่ง  ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค  เป็นวิทยากร

ดำเนินการฝึกอบรม วันที่  16 - 23  มิถุนายน  2558 

      - วันที่  20 - 21  มิถุนายน 2558   เวลา  09.00 - 16.00  น.

      - วันที่  16 – 19, 22 - 23  มิถุนายน 2558   เวลา  17.00 - 20.00  น.

จัดฝึก  ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาระนอง เลขที่ 86/9 หมู่ที่ 2 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง


ว้นที่ข่าว : 16/6/2558 16:22:16
ปิดหน้าจอ