หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ศพจ.แพร่ รับสมัครผู้ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าภายในอาคารเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ

ข่าวประชาสัมพันธ์

        เปิดรับสมัครรับสมัครผู้ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าภายในอาคารเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ประจำปี ๒๕๖๐  กำหนดรับสมัครและประมเินความรู้ความสามารถ  ตั้งแต่บัดนี้  ถึง  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ตามวันเวลาราชการ โทร.๐๕๔-๖๖๐๐๒๕-๒๙ ต่อ ๒๓

คุณสมบัติผู้ที่จะยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
๑. ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑
๒. มีประสบการณ์การทำงานในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
๓. มีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่เหมาะสมในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน

เอกสารที่ต้องใช้สมัคร
๑. แบบ คร.๑๐  คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
๒. รูปถ่ายขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว  จำนวน ๒ รูป  (พิ้นหลังสีขาว)
๓. สำเนาบัตรประชาชน
๔. สำเนาใบรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
๕. ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน
๖. ใบรับรองผ่านการอบรม สัมมนา และประสบการณ์ด้านอื่นๆ
๗. สำเนาวุฒิการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการยื่นประเมินฯ  ค่าธรรมเนียม  จำนวน ๑,๐๐๐ บาท


รายละเอียดเพิ่มเติม
แบบฟอร์มรับรองประสบการณ์ทำงาน
คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ คร.๑


ว้นที่ข่าว : 04/10/2559