หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.พัทลุง “หนุน”เสริมรายได้ให้แก่กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพลงตำบลปันแต ฝึกอบรม หลักสูตร “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง”

ฝึกอบรม น้ำผึ้ง

...
...

สนพ.พัทลุง  “หนุน”เสริมรายได้ให้แก่กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพลงตำบลปันแต  ฝึกอบรม  หลักสูตร  “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง”

     เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม  2560  นายอุทิพย์  อินทรเพชร  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน  ดำเนินการฝึกอบรม  หลักสูตร  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง  ให้แก่สมาชิกกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงตำบลปันแต  อำเภอควนขนุน  จำนวน  20  คน  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ  เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ  กลุ่ม  OTOP  และกลุ่มอาชีพ  ให้มีช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น  ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่  26 – 28  กรกฎาคม  2560  ณ  กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพลงตำบลปันแต  เลขที่  102  หมู่ที่  11   ตำบลปันแต  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  โดยได้รับเกียรติจากนางสาววีรยา  สมณะ  ทำหน้าที่เป็นวิทยากร  สำหรับการอบรมเน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน  การแนะนำการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือ  การแปรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง  อาทิ  การแปรรูปสบู่เหลว-สบู่กลีเซอรีน  การแปรรูปน้ำหอมแห้ง  การแปรรูปยาหม่อง  การแปรรูปโลชั่น  และการแปรรูปลิบปาล์ม  ทั้งนี้ยังสอดแทรกแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และการป้องกันการติดยาเสพติด  เพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอีกด้วย     

     


ว้นที่ข่าว : 22/08/2560