หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.พัทลุง จับมือ อบต.เขาชัยสน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

ฝึกอบรม การบริการที่ประทับใจ

...
...
...
...

สนพ.พัทลุง  จับมือ  อบต.เขาชัยสน  เปิดฝึกอบรม  หลักสูตร  การบริการที่ประทับใจ  ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

     เมื่อวันที่   21  สิงหาคม  2560  นายอุทิพย์  อินทรเพชร  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  มอบหมายให้นางสมพร  ดวงแก้ว  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน  พร้อมคณะ  ดำเนินการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน  หลักสูตร  การบริการที่ประทับใจ  ( 18  ชั่วโมง)  ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่  21 – 22  สิงหาคม  2560  ณ  ห้องประชุมบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน  อำเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง  ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ท่องเที่ยว  รีสอร์ท  โฮมสเตย์  ร้านขายของที่ระลึก  ร้านอาหาร  จำนวน  20  คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการ  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความสามารถ   เข้าใจถึงความสำคัญของการบริการ  การบริการที่ประทับใจ  การพัฒนาคุณภาพงานบริการ  และเทคนิคการต้อนรับ  ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ชารินี  ใจเอื้อ  อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง  ทำหน้าที่เป็นวิทยากร  ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  ด้วยระบบการบริการที่ถูกต้องและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวดึงดูดให้กลับมาท่องเที่ยวอีก  และยังได้รับเกียรติจากนายนิพนธ์  เมืองสง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม   


ว้นที่ข่าว : 21/08/2560