โครงการคลินิกช่าง “กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑” สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
...
...
...
...
...
...
...
...
...

สืบเนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน จึงทำให้มีผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าเวลาปกติ ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายและมาตรการตลอดจนแผนดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยให้ถือเป็นภารกิจสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี

                    กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีนโยบายดำเนินโครงการคลินิกช่างเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยดำเนินการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เพื่อตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องยนต์ นอกจากนี้ยังให้บริการสอบถามเส้นทางการเดินทาง แหล่งท่องเที่ยวประจำจุดบริการ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เห็นควรดำเนินงาน  โครงการคลินิกช่าง  “กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์” ประจำปี 2561

 

นายสุชัย  พงศ์พัฒนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม ได้อนุมัติโครงการคลินิกช่าง “กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ    ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖1” โดยมอบหมายให้เจ้าที่ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เพื่อตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องยนต์ นอกจากนี้ ยังให้บริการสอบถามเส้นทางการเดินทาง แหล่งท่องเที่ยวประจำจุดบริการ  ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน ๒๕๖1 ณ บริเวณหน้าสวนหลวง ร.9 อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม


ว้นที่ข่าว : 23/4/2561 0:00:00
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ปิดหน้าจอ