ฝึกอาชีพ “การทำขนมไทย” สร้างผู้ประกอบการใหม่ ให้กลุ่มชาวบ้านอบต.โคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนคพรนม
...
...
...
...
...
...
...

ฝึกอาชีพ “การทำขนมไทย” สร้างผู้ประกอบการใหม่ ให้กลุ่มชาวบ้านอบต.โคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนคพรนม

**************************************

          นายสุชัย  พงศ์พัฒนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม ได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการเปิดฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำขนมไทย ระหว่างวันที่   6 - 10 มีนาคม 2560 ณ   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยท่านนายก อบต.โคกสว่างให้เกียรติมาเป็นประธาน การฝึกอาชีพเสริมฯในครั้งนี้ ทาง อบต สนับสนุนอาหารกลางให้ผู้เข้ารับการฝึกด้วย


ว้นที่ข่าว : 6/3/2560 22:30:21
ปิดหน้าจอ