“ช่างไฟฟ้า” บริษัท ซับไลม เพาเวอร์ จำกัด เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ “สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑” ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
...
...
...

               นายสุชัย พงศ์พัฒนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม มอบหมายฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ ให้กับพนักงาน บริษัท ซับไลม เพาเวอร์ จำกัด ที่ประกอบอาชีพ “ช่างไฟฟ้า” ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗  จำนวน ๒๐ คน ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารปฏิบัติการช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม


ว้นที่ข่าว : 24/12/2559 23:55:48
ปิดหน้าจอ