ทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ “ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑” รุ่นที่ ๘ ให้กับบุคคลทั่วไป ใช้ประกอบการขอหนังสือรับรองผู้ผ่านการประเมินฯ ตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๒)
...
...
...
...
...
...
...
...
...

               นายสุชัย พงศ์พัฒนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม มอบหมายให้   ว่าที่ ร.ต.วุฒินันท์ เมืองสูง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงานปฏิบัติการ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ รุ่นที่ ๘ ให้กับบุคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพด้านช่างไฟฟ้า ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีจำนวนผู้เข้าทดสอบทั้งสิ้น ๑๘ คน ณ อาคารทดสอบช่างไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม


ว้นที่ข่าว : 8/12/2559 12:00:44
ไฟล์แนบ ::1 ดาวน์โหลด
ปิดหน้าจอ