ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ “เพื่อหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ”

     นางจันทิรา สุนทรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม มอบฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม โดยนายทิพากร ชินสาร ครูฝึกฝีมือแรงงานช ๓ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ ให้กับบุคคลทั่วไป จำนวน ๓ คน เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม
     “นางจันทิรา” กล่าวว่า ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง “กำหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ” ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ทำให้บริษัท ห้างร้านต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครพนมตื่นตัว และให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้ ซึ่งมีผู้สนใจติดต่อสอบถามและเข้ารับการทดสอบอย่างต่อเนื่อง โดยทางศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนมได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้เช่นกัน


ว้นที่ข่าว : 11/4/2559 19:56:04
ปิดหน้าจอ