ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายสงกรานต์ - กุสุมารพันธ์ 20 มิถุนายน 2541 - 15 กุมภาพันธ์ 2543 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
นายชาญชัย - สุขบริบูรณ์ 15 มีนาคม 2543 - 20 มกราคม 2544 ผู้อำนวยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
นางสาวสายพิณ - เตียเจริญกิจ 15 กุมภาพันธ์ 2544 - 20 มีนาคม 2549 ผู้อำนวยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
นางสาวขวัญตา - ทีฆะพันธุ์ 15 พฤษภาคม 2549 - 30 กันยายน 2552 ผู้อำนวยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
นายวสันต์ชาย - เคหะวันยะ 26 ตุลาคม 2552 - 25 ตุลาคม 2556 ผู้อำนวยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
ว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์ - เนียมสุวรรณ 28 ตุลาคม 2556 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้อำนวยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
นายวีรศักดิ์ - สุราสา 13 มีนาคม 2558 - 30 กันยายน 2558 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
นายไกรสิทธิ์ - ศรีสำราญ 7 มกราคม 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
นายสมศักดิ์ - เพ็งธรรม 1 ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
 


รายการที่ 1 - 9 จากทั้งหมด 9 รายการ