ทดสอบมาตรฐานสาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์
...
...
...
...
...
...

      วันที่ 24 พฤศจิกายน  2561 นายสมศักดิ์  เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 ให้กับนักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ณ อาคารฝึกปฏิบัติการช่างยนต์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม มีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน 12 คน

 


ว้นที่ข่าว : 26/11/2561 10:45:39
ปิดหน้าจอ