หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.มหาสารคามประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...

          20 ก.ค. 2563  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม  ได้ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2563  โดยมีนางสาววิไลวรรณ  เทียงดาห์  แรงงานจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม เพื่อให้คณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดมหาสารคาม  คณะทำงานได้ร่วม วิเคราะห์ การดำเนินงาน ทบทวน ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดมหาสารคาม  เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ใน  5 อุตสาหกรรม   ได้แก่  1) อุตสาหกรรมการเกษตร  2) อุตสาหกรรมการผลิต  3) อุตสาหกรรมขายส่งขายปลีก  4) อุตสาหกรรมก่อสร้าง  5)  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ   เพื่อสรุปรวบรวมผลการประชุมครั้งนี้ เสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ให้ความเห็นชอบต่อไป

 


ว้นที่ข่าว : 21/07/2563