หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอาชีพเสริม สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ผู้มีรายได้น้อย

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

              นายจิรวัตร  สื่อประสาร ผู้อำนวยการสนพ.มหาสารคาม   ออกตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการฝึกฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563  ของจังหวัดมหาสารคาม  ในหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม  สาขาการแปรรูปอาหารและถนอมอาหาร  จำนวน  30 ชั่วโมง  ให้กับผู้มีรายได้น้อย ที่มีความต้องการฝึกอาชีพ  ในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  รวม  20 คน ฝึกระหว่างวันที่  15 - 19  มิถุนายน  2563 ณ บ้านสำโรง  หมู่ 1 ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดมหาสารคาม  หลังจบฝึกอบรมผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพส่วนตัว และพัฒนาทักษะให้ได้มากยิ่งขึ้น


ว้นที่ข่าว : 02/07/2563