หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.มหาสารคาม ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเค้กมะพร้าวอ่อนบ้านโนนงาม

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเค้กมะพร้าวอ่อนบ้านโนนงาม 

     6 มีนาคม  2562  นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม มอบหมายให้คณะทำงาน โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดำเนินการเปิดฝึกอบรมในหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการปรับปรุงผลิตภาพการผลิต จำนวน 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2562  ให้แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเค้กมะพร้าวอ่อนบ้านโนนงาม ตำบลกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 20 คน โดยมี ดร.โรจนี หอมชาลี ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำหน้าที่วิทยากร ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 


ว้นที่ข่าว : 07/03/2562