หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม


นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม
ชื่อ - นามสกุล : นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

วัน/เดือน/ปีเกิด : 12/10/2510

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อิเล็กทรอนิกส์)  วิทยาลัยครูอุดรธานี
- ปริญญาโท  สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา

 ประวัติการทำงาน

  1  มิถุนายน  2537   นักวิชาการฝึกอาชีพ  ระดับ 3    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานอุดรธานี

  1  มิถุนายน  2539   นักวิชาการฝึกอาชีพ ระดับ 4

  1  ตุลาคม  2541     นักวิชาการฝึกอาชีพ ระดับ  5

19  พฤศจิกายน  2544  เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอาชีพ  ระดับ 6  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น

19  พฤศจิกายน  2544  นักวิชาการฝึกอาชีพ 6  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย

  5  กุมภาพันธ์  2545    นักวิชาการฝึกอาชีพ 6  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

  1  กุมภาพันธ์  2546    นักวิชาการฝึกอาชีพ 6 ว ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

  5  ตุลาคม      2552     นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี

  8  พฤษภาคม 2558    นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ

  1  ธันวาคม  2559       ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
-