หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม


นายจิรวัตร สื่อประสาร
ชื่อ - นามสกุล : นายจิรวัตร สื่อประสาร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

วัน/เดือน/ปีเกิด : 1/08/2515

ประวัติการศึกษา

 

ปีที่สำเร็จการศึกษา

วุฒิ / สาขา

มหาวิทยาลัย

2553

บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2542

2541

2540

บธ.บ.(การจัดการงานก่อสร้าง)

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)

รป.บ. (บริหารรัฐกิจ)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ประวัติการทำงาน

 

  

เริ่มปีพ.ศ.

ถึงปีพ.ศ.

ตำแหน่งงาน

หน่วยงาน/บริษัท

สถานที่ตั้ง

2541

2546

นักวิชาการฝึกอาชีพ3

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี

 49 หมู่ 1 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110

2547

2549

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

2549

2560

หัวหน้าฝ่ายช่วยอำนวยการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา

 59/2 หมู่ 4 ตำบลบางระกำ  

อำเภอนครหลวง  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260 

2560

2561

ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและประเมินผล

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา

 59/2 หมู่ 4 ตำบลบางระกำ  

อำเภอนครหลวง  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260 

2561

2562

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา

 59/2 หมู่ 4 ตำบลบางระกำ  

อำเภอนครหลวง  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260 

2563

ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม 

252 ม.10 ถ.สารคาม - บรบือ

ตำบลแก่งเลิงจาน อ.เมือง

จังหวัดมหาสารคาม 44000 

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
-