หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1
 
หัวข้อเรื่อง สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1
รายละเอียด
 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทย เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
   1. ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครเข้ารับการทดสอบ และ
   2. มีความรู้ในการนวดไทย ดังนี้
2.1 ผ่านการเรียนหรืออบรมหลักสูตรนวดไทย จากสถานศึกษาของรัฐหรือสถานศึกษาของเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่รัฐให้การรับรองรวมกันไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง โดยมีการเรียนหรืออบรมการนวดไทย ตามโครงสร้างรายวิชาหมวดวิชาการนวดไทยที่กำหนดไว้ในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานนวดไทย ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง และหลักสูตรที่เรียนมาจะต้องไม่ซ้ำ ๆ กัน หรือ
2.2 เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และ
   3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพแก่ผู้มารับบริการไม่น้อยกว่า 100 ราย นับตั้งแต่สำเร็จการเรียนหรืออบรม
   4. คนพิการทางสายตา ต้องผ่านการเรียนหรืออบรมหลักสูตรนวดไทยจากสถานศึกษาของรัฐหรือสถานศึกษาของเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่รัฐให้การรับรองรวมกันไม่น้อยกว่า 225 ชั่วโมง และมีประสบการณ์การทำงานด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพแก่ผู้มารับบริการไม่น้อยกว่า 100 ราย นับตั้งแต่สำเร็จการเรียนหรืออบรม
 
* ทดสอบระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2563 (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)
ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0 5368 6051-8 และ 08 1910 2199 (อ.สุวัต สุวรรโณ) 
* สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 20 มีนาคม 2563
 
* รับจำนวน 20 คนเท่านั้น 
วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
25 มีนาคม 2563
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
26 มีนาคม 2563