หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 (ปรับปรุง)
 
หัวข้อเรื่อง สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 (ปรับปรุง)
รายละเอียด
       สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเครื่องปรับอากาศ เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 (ปรับปรุง) 
 
คุณสมบัติ
  1. ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครเข้ารับการทดสอบ  และ
  2. มีประสบการณ์การทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์  ไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ
  3. ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพ  ในสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ไม่น้อยกว่า  60  ชั่วโมง และมีประสบการณ์จากการฝึก หรือปฏิบัติงานในกิจการ  ในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า  300  ชั่วโมง หรือ
  4. เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้
 
* ทดสอบระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2563 (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)
ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0 5368 6051-8 และ 08 1910 2199 (อ.สุวัต สุวรรโณ) 
* สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มีนาคม 2563
 
* รับจำนวน 20 คนเท่านั้น 
วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
17 มีนาคม 2563
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
18 มีนาคม 2563