สนพ.กาฬสินธุ์ “บริการโครงการคลินิกช่าง “
...
...
...
“บริการโครงการคลินิกช่าง “ 
        วันที่ 12  เมษายน  2561   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน กาฬสินธุ์   ให้บริการประชาชนตามโครงการคลินิกช่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561  โดยมีผู้รับบริการ  ดังนี้  
1. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง  จำนวน 1 คัน  
2. เปลี่ยนยางใน-นอก รถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน 
3. นวดเท้าเพื่อผ่อนคลาย จำนวน 9 ท่าน

ว้นที่ข่าว : 17/4/2561 11:06:01
ปิดหน้าจอ