หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.กาฬสินธุ์ร่วมกับบริษัทแป้งมันสมเด็จ พัฒนาบุคลากรรองรับ thailand 4.0

สนพ.กาฬสินธุ์ร่วมกับบริษัทแป้งมันสมเด็จ พัฒนาบุคลากรรองรับ thailand 4.0

...

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์บูรณาการร่วมกับบริษัทแป้งมันสมเด็จ ดำเนินการ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010  (The use Microsoft Excel 2010) ให้กับพนักงานบริษัทแป้งมันสมเด็จ จำกัด ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 26 คน เพื่อเป็นการให้พนักงานบริษัทได้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ในเรื่องการจัดทำตารางประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล การสร้างงานนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟการออกแบบฟอร์มข้อมูล การป้องกันข้อมูลที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์และปฏิบัติในการทำงานต่อไป

 


ว้นที่ข่าว : 28/06/2562