หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมสาขาการทำชุดสนามจากปูนซีเมนต์

สนพ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมสาขาการทำชุดสนามจากปูนซีเมนต์

...
...
...
...
...
ข่าววันที่ 26 เมษายน 2561  
           สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายจรัส เชื้อพระคา ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3 และคณะ ทำหน้าที่วิทยากร  ร่วมถวายความรู้สร้างทักษะ ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราขกุมารี หัวข้อเสริมทักษะชีวิต กิจกรรมการฝึกอาชีพ สาขาการทำชุดสนามจากปูนซีเมนต์ จำนวนสามเณร 35 รูป ณ วัดอนุเขตตาราม ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งผู้รับการฝึก มีความสนใจ และตั้งใจในการปฏิบัติงาน ทำผลงานได้ทั้งสิ้น จำนวน 5 ชุด  
           ทั้งนี้การดำเนินงานภายใต้การบูรณาการ ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการขอวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อถวายความรู้และทักษะ

ว้นที่ข่าว : 01/05/2561